องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

วัดบางบัวทอง

วัดบางบัวทอง

 

         วัดบางบัวทอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2335 เดิมชาวบ้านเรียก วัดใน ต่อมาได้ประมาณ พ.ศ. 2400 พระอธิการสินได้ร่วมกับชาวบ้านทำการบูรณะวัดและได้ตั้งชื่อวัดบางบัวทองซึ่งใช้เรียกกันจนปัจจุบัน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 กุฏิสงฆ์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาเอนกประสงค์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 และศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถปางพิชิตมาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางพิชิตมาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535

Share on Line
Share on Pinterest