องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ สามารถขอรับเอกสารแบบใบสมัคร และเอกสารแนะนำการสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทรศัพท์ 02-525-8257 ต่อ 23 โทรสาร 02-525-8260

Share on Line
Share on Pinterest