องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

หลักฐานและเอกสารประกอบ การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ว สภา อบต.และนายก อบต.

หลักฐานและเอกสารประกอบ การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ว สภา อบต.และนายก อบต.

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

1.  ใบสมัคร (ส.ถ./ผ.ถ. 4/1) รับเอกสารได้ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
2.  บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) และสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.  ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
5.  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นระยะเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร (ปี 2561, ปี 2562, ปี 2563) หรือหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ส.ถ./ผ.ถ. 4/2)
6.   หลักฐานจบการศึกษา กรณีกฎหมายกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ (ตัวจริง) และสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
7.   สำเนาคำพิพากษาศาล กรณีเคยต้องคำพิพากษาศาล (ถ้ามี)
8.   สำเนาคำสั่งทางปกครอง กรณีเคยถูกไล่ออก ปลดออกราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ถ้ามี)
9.   หลักฐานการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย (ถ้ามี)
10.  หลักฐานการนิรโทษกรรม การล้างมลทิน หรือการอภัยโทษ (ถ้ามี)
11.  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
12.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาด 8.5 x 13.5 ซม.
      - ผู้สมัคร ส.อบต. จำนวน 24 ใบ
      - ผู้สมัคร นายก อบต. จำนวน 90 ใบ
13.   เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 

     ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ สามารถขอรับเอกสารแบบใบสมัคร และเอกสารแนะนำการสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   โทรศัพท์ 02-525-8257 ต่อ 23 โทรสาร 02-525-8260

Share on Line
Share on Pinterest