องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ E-service
ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม. ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.
ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19..
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

thumbs
นายวิชัย เพ็งแจ่ม
ประธานสภา อบต.ท่าอิฐ
thumbs
นายสุชาติ วันแอเลาะ
รองประธานสภา อบต.ท่าอิฐ
thumbs
นางสาวธรรณญพรรศ ศรีโพธิ์
เลขานุการสภา อบต.ท่าอิฐ
thumbs
นายสุรพรรณ โตพิจิตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
thumbs
นางปราณี กลั่นคุ้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
thumbs
นายอุดม นาคคล้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
thumbs
นางรัตนา ทิมคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
thumbs
นายณรงค์ เดชพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
thumbs
นายสมัคร พุ่มไสว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
thumbs
นางพรรณา ตรีนก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
thumbs
นายสัมฤทธิ์ สวัสดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
thumbs
นายอิศเรศ เรียบร้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
thumbs
นายปรารถนา กาขาว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
thumbs
นายบรรพต นาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
thumbs
นายมานพ ปั่นสุ่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
thumbs
นางพเยาว์ โนรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
thumbs
นายไพศาล ศาสตร์มูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
thumbs
นายกิตติ สุขรอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
thumbs
นายสมชาย ท่าอิฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
thumbs
นายมาโนช เชื้อสกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Share on Line
Share on Pinterest