องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ E-service
ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม. ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.
ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19..
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

thumbs
นางสาวธรรณญพรรศ ศรีโพธิ์
ปลัด อบต.ท่าอิฐ
thumbs
นางชนันรัตน์ สกุลชินสีห์
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางสาวสุกัญญา พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางวระนุช นิลวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นางสาวธรรณญพรรศ ศรีโพธิ์
ปลัด อบต.ท่าอิฐ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นางชนันรัตน์ สกุลชินสีห์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
thumbs
นางสาวอรวรรณ แผ่นสำริด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
Share on Line
Share on Pinterest