องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ E-service
ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม. ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.
ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19..
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

thumbs
นางสาวธรรณญพรรศ ศรีโพธิ์
ปลัด อบต.ท่าอิฐ
thumbs
นางชนันรัตน์ สกุลชินสีห์
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นายสรายุทธ พงษ์ไทย
นิติกร
thumbs
นายณัฐนันท์ นุ้ยเงิน
นิติกร
thumbs
นางนุธิตา นิยมถิ่น
นักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นายสรายุทธ พงษ์ไทย
นิติกร
thumbs
นางสาวสกุณา เคแสง
นักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นายพีรพัชร สุวรรณโชติ
นักประชาสัมพันธ์
thumbs
นางสาวอัญธิกา แก้วศิริ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
thumbs
นายมหาชัย วงษ์เคี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นายพงศธร สงวนทรง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นางสาวดวงพร ขุนชำนาญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นายเอษณะ เชื้อสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายนิติ อินทรมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thumbs
นางสาวอัญชลี เชื้อผู้ดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thumbs
นายสหชัย ท่าอิฐ
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายสาโรจน์ แสงรุ่งเรือง
ผู้ช่วยบุคลากร
thumbs
นางสาวลักษณาวดี รัดมาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
-ว่าง-
ผู้ช่วย นวก.ประชาสัมพันธ์
thumbs
นางสาวจารุวิจิตร ตานีสะนิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thumbs
นางสาวสุธิดา วงศ์พราหมณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นายบุญชนะ ไปปอ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสุรชัย อรัญญิก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thumbs
นางอรุณ บุศย์สุวรรณ์
แม่บ้าน
thumbs
นายกฤษฎา อนันต์ชัยชัชวาลย์
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายมานะ เอี่ยมมี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถดับเพลิง)
thumbs
นายเดวา เลาะเฮาะ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายจิรศักดิ์ อ่อนหวาน
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสมชาย นนทวัฒน์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายอนุรักษ์ ครุฑดำ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายปรีดา สุภาษิต
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวัชระ สุขประเสริฐ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายภัทรกร สว่างอำไพ
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายอรรถพล ตรีนก
จ้างเหมาบริการ
Share on Line
Share on Pinterest