องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ E-service
ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม. ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.
ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19..
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

thumbs
นางชนันรัตน์ สกุลชินสีห์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
thumbs
นางสาววนิดา สุขประเสริฐ
ครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางรภัสสา เชื้อผู้ดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thumbs
นางชุติภา ขัวเปาะ

thumbs
นางสาวปราณี สุขพลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวปัณณพร โนรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสายฝน ปลาทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาววรารัตน์ เอซัน
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางอัจฉรา เชื้อผู้ดี
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางรวีวรรณ จันทร์ภิรมณ์
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางอุษา ปานจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวชลธิชา สุเทพแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางมาเรียม โปรดปราน
จ้างเหมา
thumbs
นางกรือซง สาแลมะ
จ้างเหมา
thumbs
นางสาวอภิตา เจริญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวรัชนี หิรัณยเลขา
แม่บ้าน
thumbs
นายศิริวุฒิ ครุฑดำ
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นางสาวสุพัตรา ท่าอิฐ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายนครินทร์ หิรัญเลขา
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวปานชีวา เชื้อผู้ดี

Share on Line
Share on Pinterest