องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ E-service
ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม. ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.
ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19..
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

thumbs
นายดนุคุณ วานิช
นักวิชาการสุขาภิบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
thumbs
นางสาวกันยาพร ลิ้มณี
นักวิชาการสุขาภิบาล
thumbs
นางสาวสาวิตรี จันทรักษ์

thumbs
นางสาวพัชรา คงอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
thumbs
นางสาววศินี เล้าประเสริฐ
นักวิชาการพัสดุ
thumbs
นางสาววรารัตน์ ปัญจโกวิทย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
thumbs
นางสาวสุนารี เงินนาค

thumbs
นายเอกชัย เยี่ยมกร
พนักงานขับรถน้ำ
thumbs
นายอำนวย เหมือนแย้ม
คนงานทั่วไป
thumbs
นายอภิวัฒน์ เชื้อผู้ดี
พนักงานขับรถขยะ
thumbs
นายอนุกูล ไปปอ
พนักงานขับรถขยะ
thumbs
นายอนุชา เลาะเฮาะ
พนักงานขับรถขยะ
thumbs
นายมนต์ชัย เลาะเฮาะ
พนักงานขับรถขยะ
thumbs
นายสนิท ป้อมเมือง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวิโรจน์ แฟงรอด
คนงานทั่วไป
thumbs
นายมานพ อ่อนหวาน
คนงานทั่วไป
thumbs
นายยุทธนา อ่อนหวาน
พนักงานขับรถขยะ
thumbs
นายสุชาติ เกตุประกอบ
คนงานทั่วไป
thumbs
นางวีรวัตร์ ลอมาเล๊ะ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายประสิทธิ์ เชื้อสกุล
คนงานทั่วไป
thumbs
นายอุดม แสนคำมา
คนงานทั่วไป
thumbs
นายจิรศักดิ์ นิยมราษฎร์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวิโรจน์ หวันกะมา
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสุรศักดิ์ เจ๊ะไม๊ะ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสมศักดิ์ ดอเลาะ
คนงานทั่วไป
thumbs
นางอารีย์ ไปปอ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายประสิทธิ์ ลานทอง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายทศพล บุญเกิด
คนงานทั่วไป
thumbs
นายมะเซ็นต์ เชื้อผู้ดี
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวปิรัญธยา เชื้อผู้ดี
คนงานทั่วไป
thumbs
นางยุวธิดา พันธ์กระจับ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายฉัตรชัย นิมา
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสมบัติ ศิลป์ไพบูลย์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสุรศักดิ์ พวงอุบล
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาววรรณดี เชื้อผู้ดี
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาววรรณดี เอมศรีกุล
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาววนิดา เลาะเฮาะ
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสนม สิทธิกร
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสายัณห์ สะเลมาน
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวัฒน์ แนมใจ

thumbs
นายฤทธิ์พันธ์ นาคนิล
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวปุญชรัศมิ์ เชื้อผู้ดี

thumbs
นางมณี ดาราวี

Share on Line
Share on Pinterest