องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ E-service
ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม. ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.
ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19..
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

thumbs
นางสาวอรวรรณ แผ่นสำริด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
thumbs
นางสาวสุธาทิพย์ อมรวรางค์
นักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวปริยากร เชื้อผู้ดี
นักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางดุจเดือน จันทร์เพ็ญ
นักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาววิไลลักษณ์ สีดานารี
นักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวชลลดา แตงเทศ
นักพัฒนาชุมชน
thumbs
นายสรายุทธ สมุทรประภูติ
นักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวโสมนภา วุสวัต
นักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวกัลยาณี โพธิสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวจรัสศรี กลิ่นเทียน
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวปิยะนุช สืบศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายวรพจน์ แซ่จึง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นายศรายุทธ เชื้อผู้ดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นายกฤตวัน ชีวะไพบูลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นายกษมา อุดมตานี
คนงานทั่วไป
thumbs
นายพงศกร มณีกิจ

Share on Line
Share on Pinterest